Hakkımızda

Ülkemizde tüketiciler dahil gıda güvenliği kültürünü güçlendirmek.

Gıda zincirinin tamamında, gıda güvenliği ve gıda israfına etki eden insan davranışlarının , değişmesinde ve farkındalık kazanılmasında etkin bir kuruluş olmak.

20 yıllık gıda güvenliği alanındaki tecrübemizi, günün gerçekleri ve gereklerini dikkate alarak gıda israfının da önemli bir nedeni olan gıda güvenliği kültürünün, gıda zincirinin tamamında oluşturulmasını amaçlayan bir girişime aktararak Bugün YAP Akademi yi kurduk. Ekibimizde yer alan azimli ve aydınlık gençler tarafından oluşturulan bir yazılım üzerinden hizmet veren çiçeği burnunda girişimciyiz.

Bugün YAP tıklarımız ve bugünden edindiğimiz doğru davranışlar, alışkanlıklar ve farkındalıklar yarınların güvende ve yaşanabilir bir gezegen olmasının devamına katkı sağlayacak tek yöntem.

Küresel iklim değişikliği ya da iklim krizi, etkileri ve sonuçlarıyla dünya çapında bütün ekosistemleri, toplumları ve her sektörü önemli ölçüde etkileyecek ve zorlayacak bir döneme girmemize neden olmaktadır. Bu etkilerin her geçen zaman daha da ağırlaşacağı bilinmektedir. İklim krizinin gıdaya etkileri gıda üretiminde ve ürün verimliliğinde yaşanması beklenen güçlükler çerçevesinde incelenmekte ve artmakta olan dünya nüfusunun yeterli beslenmesi açısından kaygıya yol açmaktadır.

İlk üretiminden nihai hane tüketimine kadar, tedarik zinciri boyunca yapılan tüm gıda güvenliği hatalarının sonucu gıda israfına neden olmaktadır. Gıda güvenliği hatalarının da kök nedeni insan davranışlarıdır. Bugün YAP Akademinin yapay zekası ,gıda zincirindeki tüm insan hatalarının  bireysel tüketiciler dahil sürekli eğitim ve ölçüm ile bilinçli davranışa dönüşmesini sağlar .

Girişimimizin hedef kitlesi tüketiciler ve küçük -orta ölçekli gıda işletmesi çalışanlarıdır.

Gıda zincirinde yer alan işletmelerde gıda güvenliği kültürünün güçlendirilmesi ve tüketicilerin bireysel gıda israfına neden olan hataların eğitim ile ortadan kaldırılması ile ülkemizde kişi başı 93 kg olan gıda israfının 2025 yılına kadar en az % 20 azalmasını sağlamak ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden olan gıda israfının % 50 azaltılması hedefine ülkemizde ulaşılmasına katkı sunmaktır. Vizyonumuzda yer alan amaca ulaşmak için; Gıda zincirinde yer alan üretim, perakende, restoran ve tüketicilerin gıda güvenliği ve israfı hakkında düzenli eğitimler ile davranışlarının değişmesini ve güçlü gıda güvenliği kültürüne sahip olmalarını sağlamak. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ülkemizde ulaşılması için toplumun değerleri ile uyumlu sosyal etki sağlamak.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek
Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek
Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak
Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek
Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek
Herkes için erişilebilir su ve atıksu hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak
Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak
İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek
Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek
Ülkelerin içinde ve arasındaki eşitsizlikleri azaltmak
Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak
Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak
İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek
Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak
Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek
Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak
Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak